Naslovna » Konkursi

Konkursi

KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 1, člana 18, člana 19. stav 1. i člana 20. st. 1.i 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 41/07 i 109/09) i Zaključka Komisije 56 broj: 112-1562/2017od 27. februara 2017. godine

Oglašava
javni konkurs
za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Beograd, Nemanjina broj 4.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto u Grupi za reviziju programa – izgradnja institucija i jačanje kapaciteta; društveno-ekonomski i regionalni razvoj; zapošljavanje, socijalna politika, obrazovanje, promovisanje rodne ravnopravnosti i razvoj ljudskih resursa – Nacionalni akcioni program, radno mesto za poslove revizije, u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, u zvanju savetnik -jedan izvršilac.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Opis poslova: Obavlja stručne poslove u pripremi godišnjeg plana revizije; učestvuje u prikupljanju revizorskih dokaza u skladu sa usvojenom metodologijom; sprovodi računske kontrole i testiranja u skladu sa usvojenom metodologijom; sarađuje sa odgovornim licima subjekta revizije radi uspešnije realizacije revizije; proverava kompletnost, tačnost i verodostojnost finansijskih informacija u telima / strukturama uključenim u sprovođenje IPA programa; obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

2. Radno mesto u Grupi za reviziju programa - izgradnja institucija i jačanje kapaciteta; društveno – ekonomski i regionalni razvoj; zapošljavanje, socijalna politika, obrazovanje, promovisanje rodne ravnopravnosti i razvoj ljudskih resursa – Nacionalni akcioni program, radno mesto za stručnu podršku reviziji, u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, u zvanju mlađi savetnik – dva izvršioca.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; završen pripravnički staž ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Opis poslova: Učestvuje u pripremi operativnih planova revizije za programe u okviru delokruga Grupe; učestvuje u prikupljanju revizorskih dokaza u skladu sa usvojenom metodologijom; sprovodi računske kontrole i testiranja u skladu sa usvojenom metodologijom; učestvuje u formiranju revizorskih dosijea; priprema podatke za izradu izveštaja i mišljenja o sprovođenju navedenog programa; učestvuje u izvršavanju manje složenih poslova i vodi računa da obezbedi efikasnije i racionalnije izvođenje revizije u razvoju tehničke i tehnološke podrške tokom ostvarivanja revizije; obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

3. Radno mesto u Grupi za reviziju u okviru programa regionalna i teritorijalna saradnja, radno mesto za stručnu podršku reviziji, u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, u zvanju mlađi savetnik-jedan izvršilac

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijamau obimu od 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim strukovnim studijama na fakultetu, završen pripravnički staž ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Opis poslova: Učestvuje u pripremi operativnih planova revizije za programe, iz delokruga Grupe; učestvuje u prikupljanju revizorskih dokaza u skladu sa usvojenom metodologijom; sprovodi računske kontrole i testiranja u skladu sa usvojenom metodologijom; učestvuje u formiranju revizorskih dosijea; priprema podatke za izradu izveštaja i mišljenja o sprovođenju navedenog programa; učestvuje u izvršavanju manje složenih poslova i vodi računa da obezbedi efikasnije i racionalnije izvođenje revizije u razvoju tehničke i tehnološke podrške tokom ostvarivanja revizije; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

4. Radno mesto u Grupi za reviziju u okviru programa poljoprivreda i ruralni razvoj – IPARD program, radno mesto za stručne poslove revizije, u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, u zvanju samostalni savetnik - jedan izvršilac

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akdemskim studijama u obimu od 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, revizorski sertifikat ili ovlašćenje za vršenje revizije, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Opis posla: Stara se o pripremi operativnih planova rada revizije; učestvuje u pripremi godišnjeg plana rada Kancelarije iz svog delokruga; stara se da obezbedi efikasnije i racionalnije izvođenje revizije u razvoju tehniče i tehnološke podrške tokom ostvarivanja revizije; priprema revizorski izveštaj; učestvuje u pripremi godišnjeg izveštaja o revizorskim aktivnostima i godišnjeg mišljenja za programe iz delokruga Grupe koji se podnose Evropskoj komisiji; priprema godišnjeg mišljenja o završnom izveštaju o troškovima celokupnog ili delimičnog zatvaranja programa za koje se podnosi Evropskoj komisiji; obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radna mesta (pod rednim brojem; 1, 2, 3, 4.): Znanje engleskog jezika, proveravaće se usmeno i pismeno (prevod sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski.), poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru (excel), stručna znanja iz oblasti poznavanja rada Kancelarije – proveravaće se pismeno - putem testa, veštine komunikacije proveravaće se usmeno – intervju.

III Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

IV Mesto rada: Beograd, ul. Nemanjina broj 4.

V Adresa na koju se podnose prijave za konkurs: Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Beograd, Nemanjina broj 11, sa naznakom „Za javni konkurs”.

VI Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Vedrana Perović, 011/363-9971

ZAJEDNIČKO ZA SVA RADNA MESTA:

VII Opšti uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci.

VIII Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionlne službe za zapošljavanje.

IX Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu uz koju treba naglasiti za koje se radno mesto konkuriše; izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje ili drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Za radno mesto pod rednim brojem 4 dostaviti original ili overenu fotokopiju revizorskog sertifikata ili ovlašćenja za vršenje revizije.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogi biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Dokumenta koja su overena pre 01. marta 2017. godine, mogu biti overena u opštini ili sudu.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Primer izjave se nalazi na sajtu Službe za upravljanje kadrovima.

X Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: Sa kandidatima čije prijave budu blagovremene, potpune, jasne, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto provera stručne osposobljenosti, znanja i veština, obaviće se u Beogradu, počev od 03. aprila 2017. godine u prostorijama Palate Srbije, (SIV) Novi Beograd, Bulevaru Mihajla Pupina 2, (istočno krilo), o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni putem telefona.

NAPOMENA: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene.

Ovaj oglas objavljuje se na internet stranici Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, na internet stranici Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet stranici i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 Preuzmite dokument Izjava - izvršilačka radna mesta

 Preuzmite dokument Izjava Primer II