Naslovna » Konkursi

Konkursi

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA sistematizovanoog pod redniom br.5, 10, 19, i 23

Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07,  67/07- ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19), oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA 

I Organ u kome se popunjava radno mesto:
Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Beograd, Nemanjina 11.
 
II Radno mesto koje se popunjava:

1.Radno mesto za stručne poslove revizije, u zvanju samostalni savetnik,  u Grupi za reviziju programa izgradnja institucija i jačanje kapaciteta; društveno-ekonomski razvoj i regionalni razvoj; zapošljavanje, socijalna politika, obrazovanja, promovisanje rodne ravnopravnosti i razvoj ljudskih resursa – Nacionalni akcioni program – 1izvršilac.

Opis poslova: Stara se o pripremi operativnih planova revizije; učestvuje u pripremi godišnjeg plana rada Kancelarije iz svog delokruga; stara se da obezbedi efikasnije i racionalnije izvođenje revizija i razvoju tehničke i tehnološke podrške tokom ostvarivanja revizije; Priprema revizorski izveštaj; Učestvuje u pripremi godišnjeg izveštaja o revizorskim aktivnostima i godišnjeg mišljenja za program iz delokruga Grupe koji se podnose Evropskoj komisiji; Priprema godišnja mišljenja o završnom izveštaju o troškovima celokupnog ili delimičnog zatvaranja programa koji se podnosi Evropskoj komisiji; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

2.Radno mesto za stručne poslove revizije, u zvanju samostalni savetnik,  u Grupi za reviziju u okviru programa  – regionalna i teritorijalna saradnja – 1izvršilac.

Opis poslova: Stara se o pripremi operativnih planova revizije; učestvuje u pripremi godišnjeg plana rada Kancelarije iz svog delokruga; stara se da obezbedi efikasnije i racionalnije izvođenje revizija i razvoju tehničke i tehnološke podrške tokom ostvarivanja revizije; Priprema revizorski izveštaj; Učestvuje u pripremi godišnjeg izveštaja o revizorskim aktivnostima i godišnjeg mišljenja za program iz delokruga Grupe koji se podnose Evropskoj komisiji; Priprema godišnja mišljenja o završnom izveštaju o troškovima celokupnog ili delimičnog zatvaranja programa koji se podnosi Evropskoj komisiji; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

3.Radno mesto za stručne poslove revizije, u zvanju samostalni savetnik,  u Grupi za metodologiju i kontrolu kvaliteta revizije – 1izvršilac.

Opis poslova: Priprema izradu priručnika i drugih pisanih dokumenata i smernica koje se odnose na odvijanje revizije; učestvuje u proceni delotvornosti i efikasnosti revizijskih aktivnosti i identifikuje mogućnosti za njihovo unapređenje i poboljšanje; prati poštovanje politika i postupaka koje se odnose na nezavisnost, objektivnost i poverljivost, kao i profesionalnost u ponašanju; obavlja kontrolu procene rizika informacionih sistema, pregovara sa trećim licima u vezi tehničkih pitanja; obavlja stručne poslove na usaglašavanju propisa; sarađuje sa rukovodiocima drugih Grupa ili licima zaduženim za sprovođenje revizije u drgim grupama radi uspešnije realizacije revizije;  obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

4.Radno mesto za stručnu podršku poslova finansija, u zvanju mlađi savetnik,  u Grupi za pravne i finansijske poslove – 1izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u pripremi predloga finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu; učestvuje u pripremi predlog plana javnih nabavki i izradi izveštaja o sprovedenim javnim nabavkama; učestvuje u pripremi obračuna dnevnica i naknada za službeno putovanje; vrši prijem i kontrolu zakonitosti, tačnosti i ispravnosti finansijsko-materijalne dokumntacije; učestuje u pripremi zahteva za kreiranje preuzte obaveze knjigovodstvenih isprava sa kontiranjem; stara se o blagovremenom podnošenju pojedinačnih poreskih prijava; učestuje u pripremi zahteva za promenu odobrenih sredstava i prati realizaciju promena aproprijacija kvota; učestvuje u pripremi predloga za korišćenje sredstava tekuće budžetske rezerve; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina staža u državnim organima, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 

III Mesto rada: Beograd, Nemanjina br. 4.

IV Faze izbornog postupka i učešće kandidata (za oglašena radna mesta):

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.
U izbornom postupku za navedena izvršilačka radna mesta proveravaju se:
Opšte funkcionalne kompetencije, i to:
•    „Organizacija i rad državnih organa RS“ - proveravaće se putem testa (pismeno) 
•    „Digitalna pismenost“ - proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru)
•    „Poslovna komunikacija„ - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere. 

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, za oglašena radna mesta pod rednim brojem 1., 2. i 3. i to:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi revizije – Revizija sistema, revizija uspešnosti, finansijska revizija i revizija usaglašenosti sa propisima - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - Propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o potvrđivanju okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenata pretpristupne pomoći IPA I i IPA II) – proveravaće se pismeno putem eseja
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (Engleski B1) - proveravaće se pismeno putem eseja.
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Tehnike prikupljanja podataka (Excel – napredni nivo) - proveravaće se pismenom simulacijom.
Provera posebnih funkcionalnih kompetencija, za oglašeno radno mesto pod rednim brojem 4. i to:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko materijalnih poslova – Zakon o budžetskom sistemu, planiranje budžeta i izveštavanje, izvršenje budžeta - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - Propisi iz delokruga radnog mesta (Uredba o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Zakon o platama državnih službenika i nameštenika, Zakon o javnim nabakama) – proveravaće se pismeno putem eseja
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Propisi iz delokruga radnog mesta (Uredba o naknadama troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, Zakon o računovodstvu) - proveravaće se pismeno putem eseja.

 

Provera ponašajnih kompetencija:
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet, upravljanje ljudskim resursima) – proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzoraka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, www.aa.gov.rs.
V Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:
Konkursna komisija je odlučila da će se među kandidatima koji konkurišu na navedeno radno mesto, čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, provera navedenih kompetencija obaviti počev od 10. avgusta 2020. godine.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija za oglašena radna mesto će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati ''Srbija'' Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo). Intervju sa komisijom za oglašena radna mesta će se obaviti u prostorijama Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije (Beograd, Nemanjina broj 4, osmi sprat).
Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave ili putem telegrama na adresu koju su naveli u obrascu prijave.
VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs:
Prijava na konkurs šalje se poštom na adresu Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Nemanjina 11, 11000 Beograd, ili predaje neposredno u pisarnici Vlade Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 11, sa naznakom:

  •  „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta za stručne poslove revizije - NAP”(radno mesto oglašeno pod rednim brojem 1.),
  •  „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta za stručne poslove revizije – regionalna i teritorijalna saradnja”(radno mesto oglašeno pod rednim brojem 2.),
  • „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta za stručne poslove revizije - metodologija”(radno mesto oglašeno pod rednim brojem 3.)
  • „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta za stručnu podršku poslova finansija”(radno mesto oglašeno pod rednim brojem 4.).

 

VII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja:
Tatjana Vesković i Anja Jevremović tel: 011/3639-978, Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, od 10 do 13 časova.

VIII Opšti uslovi za zaposlenje:
Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

IX Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

X Prijava na javni konkurs:
Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs, i Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije www.aa.gov.rs ili u štampanoj verziji na pisarnici Vlade Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 11.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom:
Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

XII Rok za podnošenje dokaza:
Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Beograd, Nemanjina 11.
Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.

XIII Trajanje radnog odnosa:
Za oglašeno radno mesto radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

NAPOMENE:
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije.
Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.aa.gov.rs) i oglasnoj tabli Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije: na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

 Preuzmite dokument Obrazac prijave radno mesto 5

 Preuzmite dokument Obrazac prijave radno mesto 10

 Preuzmite dokument Obrazac prijave radno mesto 19

 Preuzmite dokument Obrazac prijave radno mesto 23

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA sistematizovanoog pod redniom br.15.

Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07,  67/07- ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19), oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA 

I Organ u kome se popunjava radno mesto:
Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Beograd, Nemanjina 11.
 
II Radno mesto koje se popunjava:

1. Radno mesto za stručne poslove revizije, u zvanju samostalni savetnik,  u Grupi za reviziju u okviru programa poljoprivreda i ruralni razvoj – IPARD program – 1izvršilac.

Opis poslova: Stara se o pripremi operativnih planova rada renjvizije; Učestvuje u pripremi godišnjeg plana rada Kancelarije iz svog delokruga; Stara se da obezbedi efikasnije i racionalnije izvođenje revizija u razvoju tehničke i tehnološke podrške tokom ostvarivanja revizije; Priprema revizorski izveštaj; Učestvuje u pripremi godišnjeg izveštaja o revizorskim aktivnostima i godišnjeg mišljenja za program iz delokruga Grupe, koji se podnosi Evropskoj komisiji; Priprema godišnja mišljenja o završnom izveštaju o troškovima celokupnog ili delimičnog zatvaranja programa koji se podnose Evropskoj komisji; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Mesto rada: Beograd, Nemanjina br. 4.

IV Faze izbornog postupka i učešće kandidata (za oglašena radna mesta):

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.
U izbornom postupku za navedena izvršilačka radna mesta proveravaju se:
Opšte funkcionalne kompetencije, i to:
•    „Organizacija i rad državnih organa RS“ - proveravaće se putem testa (pismeno) 
•    „Digitalna pismenost“ - proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru)
•    „Poslovna komunikacija„ - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere. 

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, za oba oglašena radna mesta i to:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi revizije – Revizija sistema, revizija uspešnosti, finansijska revizija i revizija usaglašenosti sa propisima - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - Propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o potvrđivanju okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenata pretpristupne pomoći IPA I i IPA II) – proveravaće se pismeno putem eseja
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (Engleski B1) - proveravaće se pismeno putem eseja.
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Tehnike prikupljanja podataka (Excel – napredni nivo) - proveravaće se pismenom simulacijom.

Provera ponašajnih kompetencija:
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet, upravljanje ljudskim resursima) – proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzoraka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, www.aa.gov.rs.

V Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:
Konkursna komisija je odlučila da će se među kandidatima koji konkurišu na navedeno radno mesto, čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, provera navedenih kompetencija obaviti počev od 27. jula 2020. godine.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija za oglašeno radno mesto će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati ''Srbija'' Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo). Intervju sa komisijom za oglašeno radno mesto će se obaviti u prostorijama Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije (Beograd, Nemanjina broj 4, osmi sprat).
Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave ili putem telegrama na adresu koju su naveli u obrascu prijave.

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs:
Prijava na konkurs šalje se poštom na adresu Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Nemanjina 11, 11000 Beograd, ili predaje neposredno u pisarnici Vlade Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 11, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta za stručne poslove revizije - IPARD“.

VII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja:
Tatjana Vesković i Anja Jevremović tel: 011/3639-978, Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, od 10 do 13 časova.

VIII Opšti uslovi za zaposlenje:
Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

IX Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

X Prijava na javni konkurs:
Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs, i Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije www.aa.gov.rs ili u štampanoj verziji na pisarnici Vlade Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 11.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom:
Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

XII Rok za podnošenje dokaza:
Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Beograd, Nemanjina 11.
Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.

XIII Trajanje radnog odnosa:
Za oglašeno radno mesto radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

NAPOMENE:
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije.
Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.aa.gov.rs) i oglasnoj tabli Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije: na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

 Preuzmite dokument Obrazac prijave radno mesto 15