Насловна » Конкурси

Конкурси

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава
 

   ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕI Орган у коме се попуњава радно место: Канцеларија за ревизију система управања средствима Европске уније, Немањина 11, Београд. 

II Радно место које се попуњава:
1. Радно место за послове ревизије, у звању саветник, Група за ревизију у оквиру програма пољопривреда и рурални развој – ИПАРД програм – 1извршилац.
Опис посла: Обавља стручне послове у припреми годишњег плана ревизије; учествује у прикупљању ревизорских доказа у складу са усвојеном методологијом; спроводи рачунске контроле и тестирања у складу са усвојеном методологијом; проверава комплетност, тачност и веродостојност финансијских информција у телима/структурама укљученим у спровођење  ИПА програма; сарађује са одговорним лицима субјекта ревизије ради успешније реализације ревизије; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд, Немањина 4.

IV Врста радног односа:радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку :

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

На интерном конкурсу за извршилачка радна места која нису руководећа, не проверавају се опште функционалне и понашајне компетенције.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Провера посебних функционалних компетенција:  

Посебна функционална компетенција за област рада послови ревизије – Ревизија система, ревизија успешности, финансијска ревизија и ревизија усаглашености са прописима - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место - Прописи из делокруга радног места (Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмената претприступне помоћи ИПА I и ИПА II) – провераваће се писмено путем есеја.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (Енглески Б1) - провераваће се писмено путем теста.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – Технике прикупљања података (Excel – напредни ниво) - провераваће се писменом симулацијом.

Напомена: Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању страног језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Канцеларије за ревизију система управања средствима Европске уније  www.aa.gov.rs.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адресу Канцеларија за ревизију система управања средствима Европске уније, Немањина 11, 11000 Београд или непосредно на адресу Немањина 11, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.

VII Лица која су задужена за давање обавештења о интерном конкурсу: Татјана Весковић и Ања Јевремовић, контакт телефон 011 36 39 978.

VIII Датум оглашавања: 30. јануар 2020. године.

IX Рок за подношење пријава на интерни конкус  је осам дана и почиње да тече 31. јануара 2020. године и истиче 7. фебруара 2020. године.

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, интернет презентацији Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, www.aa.gov.rs, а одштампани образац пријаве може се преузети на адреси писарнице Немањина 11,  Београд.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Канцеларије за ревизију система управања средствима Европске уније, Немањина 11, 11000 Београд.

XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 10. фебруара 2020. године. Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у просторијама Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније (Немањина  4, осми спрат).
Кандидати се о датуму, месту и времену спровођења фаза изборног поступка обавештавају  на контакте (бројеве телефона и e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве  или путем телеграма на адресу коју су навели у обрасцу пријаве.

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници  запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе. 

 

Напоменe: 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао  директор Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније. Овај конкурс се објављује на интерент презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима  и  на интернет презентацији и огласној табли Канцеларијe за ревизију система управљања средствима Европске уније.

 Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 Преузмите документ Образац пријаве

 

* * *

Канцеларијa за ревизију система управљања средствима Европске уније, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07,  67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА 

I Орган у коме се попуњава радно место:
Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније, Београд, Немањина 11.
 
II Радно место које се попуњава:

1.Радно место координатор послова ревизије, у звању виши саветник,  у Групи за ревизију програма изградња институција и јачање капацитета; друштвено-економски развој и регионални развој; запошљавање, социјална политика, образовања, промовисање родне равноправности и развој људских ресурса – Национални акциони програм – 1извршилац.

Опис послова: Координира рад чланова мешовитих тимова ревизије; припрема оперативне планове рада ревизије и учествује у припреми стратешких годишњих планова ревизије; припрема годишњи плана рада Канцеларије из свог делокруга; стара се да обезбеди ефикасније и рационалније извођење ревизија и развоју техничке и технолошке подршке током остваривања ревизије; израђује ревизорски извештај; учествује у припреми годишњег извештаја о ревизорским активностима и годишњег мишљења за програм из делокруга Групе, који се подносе Европској комисији; припрема годишња мишљења о завршном извештају о трошковима целокупног или делимичног затварања програма који се подноси Европској комисији; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства у струци; ревизорски сертификат: овлашћени ревизор; овлашћени интерни ревизор; овлашћени интерни ревизор у јавном сектору и државни ревизор, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2.Радно место за стручне пословe ревизије, у звању самостални саветник,  у Групи за ревизију у оквиру програма регионална и територијална сарадња – 1извршилац.

Опис послова: Стара се о припреми оперативних планова рада ревизије; учествује у припреми годишњи план рада Канцеларије из свог делокруга; стара се да обезбеди ефикасније и рационалније извођење ревизија у развоју техничке и технолошке подршке током остваривања ревизије;
припрема ревизорски извештај; учествује у припреми годишњег извештаја о ревизорским активностима и годишњег мишљења за програм из делокруга Групе, који се подносе Европској комисији; припрема годишња мишљења о завршном извештају о трошковима целокупног или делимичног затварања програма које се подноси Европској комисији; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд, Немањина бр. 4.

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата (за оглашено радно место):
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
У изборном поступку за наведена извршилачка радна места проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
•    „Организација и рад државних органа РС“ - провераваће се путем теста (писмено) 
•    „Дигитална писменост“ - провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару)
•    „Пословна комуникација„ - провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере. 

Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

Посебна функционална компетенција за област рада послови ревизије – Ревизија система, ревизија успешности, финансијска ревизија и ревизија усаглашености са прописима - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место - Прописи из делокруга радног места (Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмената претприступне помоћи ИПА I и ИПА II) – провераваће се писмено путем есеја
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (Енглески Б1) - провераваће се писмено путем есеја.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – Технике прикупљања података (Excel – напредни ниво) - провераваће се писменом симулацијом.

Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет, управљање људским ресурсима) – провераваће се путем психометријских тестова, узорака понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, www.aa.gov.rs.
V Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:
Конкурсна комисија је одлучила да ће се међу кандидатима који конкуришу на наведено радно место, чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, провера наведених компетенција обавити почев од 16. јануара 2019. године.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција за оглашено радно место ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати ''Србија'' Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са комисијом за оглашено радно место ће се обавити у просторијама Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније (Београд, Немањина број 4, осми спрат).
Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве или путем телеграма на адресу коју су навели у обрасцу пријаве.
VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс:
Пријава на конкурс шаље се поштом на адресу Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, Немањина 11, 11000 Београд, или предаје непосредно у писарници Владе Републике Србије, Београд, Немањина 11, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места координатор послова ревизије”односно „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за стручне послове ревизије”.

VII Лицa којa су задужена за давање обавештења:
Татјана Весковић и Ања Јевремовић тел: 011/3639-978, Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније, од 10 до 13 часова.

VIII Општи услови за запослење:
Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

IX Рок за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

X Пријава на јавни конкурс:
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, и Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније www.aa.gov.rs или у штампаној верзији на писарници Владе Републике Србије, Београд, Немањина 11.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
Oригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

XII Рок за подношење доказа:
Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније, Београд, Немањина 11.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.

XIII Трајање радног односа:
За оглашено радно место радни однос заснива се на неодређено време.

НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.aa.gov.rs) и огласној табли Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније: на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 Преузмите документ Образац пријаве 4

 Преузмите документ Образац пријаве 10