Насловна » Конкурси

Конкурси

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Канцеларијa за ревизију система управљања средствима Европске уније, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07,  67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА 

I Орган у коме се попуњава радно место:
Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније, Београд, Немањина 11.
 
II Радно место које се попуњава:

1.Радно место за послове ревизије, у звању саветник,  у Групи за ревизију програма изградња институција и јачање капацитета; друштвено-економски развој и регионални развој; запошљавање, социјална политика, образовања, промовисање родне равноправности и развој људских ресурса – Национални акциони програм – 1извршилац.

Опис послова: Обавља стручне послове у припреми годишњег плана ревизије; учествује у прикупљању ревизорских доказа у складу са усвојеном методологијом; Спроводи рачунске контроле и тестирања у складу са усвојеном методологијом; сарађује са одговорним лицима субјекта ревизије ради успешније реализације ревизије; проверава комплетност, тачност и веродостојност финансијских информација у телима/структурама укљученим у спровођење ИПА програма; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2.Радно место за пословe ревизије, у звању саветник,  у Групи за ревизију у оквиру програма пољопривреда и рурални развој – ИПАРД програм – 1извршилац.

Опис послова: Обавља стручне послове у припреми годишњег плана ревизије; учествује у прикупљању ревизорских доказа у складу са усвојеном методологијом; Спроводи рачунске контроле и тестирања у складу са усвојеном методологијом; сарађује са одговорним лицима субјекта ревизије ради успешније реализације ревизије; проверава комплетност, тачност и веродостојност финансијских информација у телима/структурама укљученим у спровођење ИПА програма; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд, Немањина бр. 4.

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата (за оглашена радна места):

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
У изборном поступку за наведена извршилачка радна места проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
•    „Организација и рад државних органа РС“ - провераваће се путем теста (писмено) 
•    „Дигитална писменост“ - провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару)
•    „Пословна комуникација„ - провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере. 

Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, за оба оглашена радна места и то:
Посебна функционална компетенција за област рада послови ревизије – Ревизија система, ревизија успешности, финансијска ревизија и ревизија усаглашености са прописима - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место - Прописи из делокруга радног места (Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмената претприступне помоћи ИПА I и ИПА II) – провераваће се писмено путем есеја
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (Енглески Б1) - провераваће се писмено путем есеја.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – Технике прикупљања података (Excel – напредни ниво) - провераваће се писменом симулацијом.

 

Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет, управљање људским ресурсима) – провераваће се путем психометријских тестова, узорака понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, www.aa.gov.rs.
V Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:
Конкурсна комисија је одлучила да ће се међу кандидатима који конкуришу на наведено радно место, чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, провера наведених компетенција обавити почев од 6. априла 2020. године.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција за оглашено радно место ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати ''Србија'' Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са комисијом за оглашено радно место ће се обавити у просторијама Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније (Београд, Немањина број 4, осми спрат).
Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве или путем телеграма на адресу коју су навели у обрасцу пријаве.
VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс:
Пријава на конкурс шаље се поштом на адресу Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, Немањина 11, 11000 Београд, или предаје непосредно у писарници Владе Републике Србије, Београд, Немањина 11, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места координатор послова ревизије - НАП” односно „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за послове ревизије - ИПАРД“.

 

VII Лицa којa су задужена за давање обавештења:
Татјана Весковић и Ања Јевремовић тел: 011/3639-978, Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније, од 10 до 13 часова.

VIII Општи услови за запослење:
Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

IX Рок за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

X Пријава на јавни конкурс:
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, и Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније www.aa.gov.rs или у штампаној верзији на писарници Владе Републике Србије, Београд, Немањина 11.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
Oригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

XII Рок за подношење доказа:
Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније, Београд, Немањина 11.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.

XIII Трајање радног односа:
За оглашено радно место радни однос заснива се на неодређено време.

НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.aa.gov.rs) и огласној табли Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније: на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 Преузмите документ Образац пријаве радно место 6

 Преузмите документ Образац пријаве радно место 16