Насловна » О ИПА програмима помоћи

О ИПА програмима помоћи

Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) је финансијски инструмент ЕУ који подржава стратегију проширења ЕУ, чија намена је да пружи помоћ кандидатима и потенцијалним кандидатима у процесу приступања ЕУ.

Реч је о јединственом претприступном инструменту ЕУ за буџетско раздобље од 2007. до 2013. године (ИПА I) и за буџетско раздобље од 2014. до 2020. године (ИПА II), који обједињује дотадашње претприступне инструменте: Phare, SAPARD, ISPA, CARDS, као и претприступни инструмент за Турску.

Приоритети овог програма су пружање помоћи земљама корисницама у испуњавању политичких, економских и других критеријума који се односе на усвајање правних тековина ЕУ, изградњу административних капацитета и јачање правосуђа, као и помоћ земљама у процесу припрема за коришћење структурних и кохезионих фондова ЕУ након приступања Европској унији.

Помоћ треба да пружи подршку земљама корисницама у њиховим напорима јачања демократских институција и владавине права, реформи државне управе, реформи привреде, поштовању људских и мањинских права, промоцији једнакости између полова, јачању цивилног друштва, унапређењу регионалне сарадње, достизању одрживог развоја и смањењу сиромаштва.

ИПА I (2007-2013)

ИПА компонента I - Помоћ транзицији и изградња институција

Циљ прве ИПА компоненте је да пружи подршку у процесу приближавања Европској унији и испуњавању критеријума и стандарда за приступање, преношењу законодавства, и посебно у јачању капацитета. Омогућава земљи која је потенцијални кандидат за чланство у ЕУ учествовање у Програмима Заједнице и раду агенција ЕУ.

ИПА компонента II - Прекогранична сарадња

Друга компонента ИПА програма помоћи земљама у процесу приступања ЕУ је даљи подстицај јачању прекограничне сарадње са земљама западног Балкана, као и кандидатима и потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ, и има за циљ смањење диспаритета у економском развоју, као и јачање сарадње између организација цивилног друштва у пограничним областима.

ИПА компонента III - Регионални развој

Основни предуслов за коришћење ИПА компоненти III и IV је стицање статуса кандидата за чланство у Европској унији и акредитација децентрализованог система управљања средствима Европске уније.

Компонента III подржава инфраструктурне пројекте у секторима животне средине, регионалне конкурентности и саобраћаја.

ИПА компонента IV - Развој људских ресурса

Представља програмски оквир за коришћење средстава у сектору запошљавања, образовања, друштвене инклузије и интеграције, као и јачање институционалног капацитета и ефикасности државне администрације и јавних услуга.

ИПА компонента V - Рурални развој

Кроз ИПА компоненту V, Европска унија земљама кандидатима за чланство пружа подршку у процесу прилагођавања пољопривредног сектора и руралних области, као и у припреми за имплементацију законодавства ЕУ и управљање Заједничком пољопривредном политиком. Намењена је земљама кандидатима, и Република Србија као потенцијални кандидат још не може да користи ову компоненту.

ИПА II (2014-2020)

Кроз Инструмент за претприступну помоћ у буџетском периоду 2014-2020 (ИПА II) подршка ће бити усмерена земљама корисницама кроз 5 области политика:

  • Реформе у оквиру припреме за чланство у ЕУ, изградња институција и јачање капацитета;
  • Друштвено-економски и регионални развој;
  • Запошљавање, социјална политика, образовање, промовисање родне равноправности, као и развој људских ресурса;
  • Пољопривреда и рурални развој;
  • Регионална и територијална сарадња.