Naslovna » O IPA programima pomoći

O IPA programima pomoći

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) je finansijski instrument EU koji podržava strategiju proširenja EU, čija namena je da pruži pomoć kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu pristupanja EU.

Reč je o jedinstvenom pretpristupnom instrumentu EU za budžetsko razdoblјe od 2007. do 2013. godine (IPA I) i za budžetsko razdoblјe od 2014. do 2020. godine (IPA II), koji objedinjuje dotadašnje pretpristupne instrumente: Phare, SAPARD, ISPA, CARDS, kao i pretpristupni instrument za Tursku.

Prioriteti ovog programa su pružanje pomoći zemlјama korisnicama u ispunjavanju političkih, ekonomskih i drugih kriterijuma koji se odnose na usvajanje pravnih tekovina EU, izgradnju administrativnih kapaciteta i jačanje pravosuđa, kao i pomoć zemlјama u procesu priprema za korišćenje strukturnih i kohezionih fondova EU nakon pristupanja Evropskoj uniji.

Pomoć treba da pruži podršku zemlјama korisnicama u njihovim naporima jačanja demokratskih institucija i vladavine prava, reformi državne uprave, reformi privrede, poštovanju lјudskih i manjinskih prava, promociji jednakosti između polova, jačanju civilnog društva, unapređenju regionalne saradnje, dostizanju održivog razvoja i smanjenju siromaštva.

IPA I (2007-2013)

IPA komponenta I - Pomoć tranziciji i izgradnja institucija

Cilј prve IPA komponente je da pruži podršku u procesu približavanja Evropskoj uniji i ispunjavanju kriterijuma i standarda za pristupanje, prenošenju zakonodavstva, i posebno u jačanju kapaciteta. Omogućava zemlјi koja je potencijalni kandidat za članstvo u EU učestvovanje u Programima Zajednice i radu agencija EU.

IPA komponenta II - Prekogranična saradnja

Druga komponenta IPA programa pomoći zemlјama u procesu pristupanja EU je dalјi podsticaj jačanju prekogranične saradnje sa zemlјama zapadnog Balkana, kao i kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU, i ima za cilј smanjenje dispariteta u ekonomskom razvoju, kao i jačanje saradnje između organizacija civilnog društva u pograničnim oblastima.

IPA komponenta III - Regionalni razvoj

Osnovni preduslov za korišćenje IPA komponenti III i IV je sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i akreditacija decentralizovanog sistema upravlјanja sredstvima Evropske unije.

Komponenta III podržava infrastrukturne projekte u sektorima životne sredine, regionalne konkurentnosti i saobraćaja.

IPA komponenta IV - Razvoj lјudskih resursa

Predstavlјa programski okvir za korišćenje sredstava u sektoru zapošlјavanja, obrazovanja, društvene inkluzije i integracije, kao i jačanje institucionalnog kapaciteta i efikasnosti državne administracije i javnih usluga.

IPA komponenta V - Ruralni razvoj

Kroz IPA komponentu V, Evropska unija zemlјama kandidatima za članstvo pruža podršku u procesu prilagođavanja polјoprivrednog sektora i ruralnih oblasti, kao i u pripremi za implementaciju zakonodavstva EU i upravlјanje Zajedničkom polјoprivrednom politikom. Namenjena je zemlјama kandidatima, i Republika Srbija kao potencijalni kandidat još ne može da koristi ovu komponentu.

IPA II (2014-2020)

Kroz Instrument za pretpristupnu pomoć u budžetskom periodu 2014-2020 (IPA II) podrška će biti usmerena zemlјama korisnicama kroz 5 oblasti politika:

  • Reforme u okviru pripreme za članstvo u EU, izgradnja institucija i jačanje kapaciteta;
  • Društveno-ekonomski i regionalni razvoj;
  • Zapošlјavanje, socijalna politika, obrazovanje, promovisanje rodne ravnopravnosti, kao i razvoj lјudskih resursa;
  • Polјoprivreda i ruralni razvoj;
  • Regionalna i teritorijalna saradnja.