Naslovna » O nama

O nama

Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske Unije (u daljem tekstu: Kancelarija) uspostavljena kao služba Vlade Republike Srbije, deluje kao Revizorsko telo Instrumenta pretpristupne pomoći. Kancelarija je funkcionalno nezavisna od svih aktera u sistemu upravljanja, kontrole i nadzora koji su osnovani u Republici Srbiji za implementaciju IPA fondova. Kancelarija vrši reviziju sistema upravljanja i kontrole, legalnost i regularnost akcijama i transakcija i godišnjih računa u skladu sa međunarodno prihvaćenim revizorskim standardima i smernicama Evropske komisije i Revizorskim priručnikom Kancelarije.

Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije osnovana je Uredbom Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ broj 41/11 i 83/11) 2. juna 2011. godine na osnovu člana 31.stav 1. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS“ br.55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11) kojom se propisuju njeno uređenje i delokrug.

Kancelarija obavlja stručne poslove za potrebe Vlade, koji se odnose na reviziju i potvrđivanje usklađenosti  sistema upravljanja programima Evropske unije u kojima je odgovornost za upravljanje preneta na Republiku Srbiju, u skladu sa obavezama koje su preuzete Zakonom o potvrđivanju okvirnog sporazuma između Evropske komisije i Vlade Republike Srbije o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta za pretpristupnu pomoć („Službeni glasnik RS”, broj 124/07) , kao i Zakonom o potvrđivanju okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) („Službeni glasnik RS”, broj 19/2014) i na način definisan tim sporazumima, u okviru uspostavljanja decentralizovanog/indirektnog sistema upravljanja fondovima Evropske unije, a za potrebe realizacije programa i projekata finansiranih iz sredstava Evropske unije.

Delokrug rada Kancelarije regulisan je Uredbom o određivanju tela za reviziju sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) („Službeni glasnik RS“ br.113/2013) i Uredbom o određivanju tela za reviziju sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) („Službeni glasnik RS“ br.86/2015).

Osnivanje Kancelarije je u funkciji ostvarivanja nekoliko ciljeva: 1) revizije sistema upravljanja sredstvima EU; 2) verifikacije efikasnog i dobrog funkcionisanja sistema upravljanja i kontrole sredstvima EU; 3)  revizije transakcija u vezi sa sredstvima EU i sredstvima opredeljenim za nacionalno sufinansiranje programa i projekata EU; 4) verifikacije pouzdanosti relevantnih računovodstvenih informacija, a sve u skladu sa Okvirnim sporazumom, Aneks A, član 5 (IPA II) i Okvirnim sporazumom, Aneks A,  član 7 (IPA I).