Насловна » О нама

О нама

Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске Уније (у даљем тексту: Канцеларија) успостављена као служба Владе Републике Србије, делује као Ревизорско тело Инструмента претприступне помоћи. Канцеларија је функционално независна од свих актера у систему управљања, контроле и надзора који су основани у Републици Србији за имплементацију ИПА фондова. Канцеларија врши ревизију система управљања и контроле, легалност и регуларност акцијама и трансакција и годишњих рачуна у складу са међународно прихваћеним ревизорским стандардима и смерницама Европске комисије и Ревизорским приручником Канцеларије.

Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније основана је Уредбом Владе Републике Србије („Службени гласник РС“ број 41/11 и 83/11) 2. јуна 2011. године, на основу члана 31. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“ бр.55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08 и 16/11) којом се прописују њено уређење и делокруг.

Канцеларија обавља стручне послове за потребе Владе, који се односе на ревизију и потврђивање усклађености  система управљања програмима Европске уније у којима је одговорност за управљање пренета на Републику Србију, у складу са обавезама које су преузете Законом о потврђивању оквирног споразума између Европске комисије и Владе Републике Србије о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента за претприступну помоћ (“Службени гласник РС”, број 124/07) , као и Законом о потврђивању оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) („Службени гласник РС”, број 19/2014) и на начин дефинисан тим споразумима, у оквиру успостављања децентрализованог/индиректног система управљања фондовима Европске уније, а за потребе реализације програма и пројеката финансираних из средстава Европске уније.

Делокруг рада Канцеларије регулисан је Уредбом о одређивању тела за ревизију система управљања програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА) („Службени гласник РС“ бр.113/2013) и Уредбом о одређивању тела за ревизију система управљања програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II) („Службени гласник РС“ бр.86/2015).

Оснивање Канцеларије је у функцији остваривања неколико циљева: 1) ревизије система управљања средствима ЕУ; 2) верификације ефикасног и доброг функционисања система управљања и контроле средствима ЕУ; 3)  ревизије трансакција у вези са средствима ЕУ и средствима опредељеним за национално суфинансирање програма и пројеката ЕУ; 4) верификације поузданости релевантних рачуноводствених информација, а све у складу са Оквирним споразумом, Анекс А, члан 5 (ИПА II) и Оквирним споразумом, Анекс А,  члан 7 (ИПА I).