Насловна » Вести

Вести

Обављена верификациона мисија Генералне дирекције за суседство

Верификациони тим Генералне дирекције за суседство (ДГ НЕАР) обавио је мисију у Србији од 27. јуна до 1. јула 2022. године, како би утврдио спремност оперативне структуре Републике Србије за поверавање послова извршења буџета у оквиру Годишњег Акционог плана за 2021. годину и Програма прекограничне сарадње са Босном и Херцеговином, Црном Гором и Северном Македонијом за програмски период 2021 – 2027. године.

 Обављена верификациона мисија Генералне дирекције за суседство

Посета Канцеларији за ревизију система управљања средствима Европске уније, која је обављена 29. јуна 2022, обухватила је следећа питања:
- Капацитет и расположивост особља за спровођење задатака из надлежности;
- Разматрање резултата прегледа годишњих извештаја о ревизијским активностима и мишљења за 2021. годину и
- Преглед степена извршења налаза и отворених препорука са последњег пописа налаза ДГ НЕАР.

На састанку је потврђен висок ниво спровођења ревизорских активности из надлежности Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније и спремност за спровођење будућих обавеза, које проистичу из Годишњег Акционог плана за 2021. годину и Програма прекограничне сарадње са Босном и Херцеговином, Црном Гором и Северном Македонијом за програмски период 2021 – 2027. године.

Након мисије, верификациони тим ће припремити извештај директорки за Западни Балкан ДГ НЕАР, који ће јој омогућити да донесе одлуку о потпису Уговора о финансирању за 2021.

* * *

Одржана Девета седница ИПАРД II Одбора за праћење

Девета седница ИПАРД II Одбора за праћење одржана је 21. јуна 2022. године у Београду. Поред чланова ИПАРД II Одбора за праћење, седници су присуствовали и представници Европске комисије, Делегације Европске уније у Републици Србији, Министарства финансија, Министарства за европске интеграције и Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније.

 Одржана Девета седница ИПАРД II Одбора за праћење

На Деветој седници ИПАРД II Одбора за праћење, чланови су разматрали остварене резултате у спровођењу ИПАРД подстицаја. Главне теме седнице односиле су се на представљање резултата Годишњег извештаја о спровођењу ИПАРД II програма за 2021. годину и Предлог Пете измене ИПАРД II програма. Такође, члановима ИПАРД II Одбора за праћење детаљно је представљен ИПАРД III програм Републике Србије за период 2021-2027. године.

 Одржана Девета седница ИПАРД II Одбора за праћење

Канцеларију за ревизију система управљања средствима Европске уније, представљали су Станојевић Љубинко, директор Канцеларије и Милена Иванковић, координатор послова ревизије у Групи за ревизију ИПАРД програма.

* * *

Одржани састанци Групе ревизора за Интеррег програм прекограничне сарадње Мађарска – Србија 2014 – 2020 и Интеррег Дунав транснационални програм 2014 - 2020

У Будимпешти, Мађарска је дана 2. јуна 2022. године, одржан састанак Групе ревизора за програм прекограничне сарадње ИПА 2014-2020 Мађарска – Србија. Дана 3. јуна 2022. је одржан састанак Групе ревизора за Интеррег Дунав транснационални програм 2014 – 2020.

 Одржани састанци Групе ревизора за Интеррег програм прекограничне сарадње Мађарска – Србија 2014 – 2020 и Интеррег Дунав транснационални програм 2014 - 2020

На састанку Групе ревизора Програма Интеррег ИПА Мађарска – Србија 2014-2020 одржаном 02.06.2022 су присуствовали чланови Групе ревизора, ревизорско тело Програма из Мађарске и представници Управљачког тела и Заједничког секретаријата.

 Одржани састанци Групе ревизора за Интеррег програм прекограничне сарадње Мађарска – Србија 2014 – 2020 и Интеррег Дунав транснационални програм 2014 - 2020

Предмет састанка била су следеће теме: тренутно стање и недавни напредак Интеррег-ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2014-2020; прелиминарни резултати ревизије система за 2022. и провера испуњености препорука претходних ревизија система; планиране ревизије операција у 2022. години и одобрење узорка; представљање будућих планова за нови програмски период 2021 – 2027.

Састанак је протекао у узајамном уважавању и разумевању специфичности обе стране.

На састанку Групе ревизора за Интеррег Дунав транснационални програм 2014 – 2020, одржаном 03.06.2022 присуствовали су чланови Групе ревизора из Аустрије, Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе, Србије, Словачке, представници екстерне ревизорске куће, ревизорско тело Програма из Мађарске и представници Управљачког тела и Заједничког секретаријата.

Предмет састанка била су следеће теме: тренутно стање и недавни напредак Интеррег-ИПА Дунав транснационалног програма 2014-2020; прелиминарни резултати ревизије система за 2022. и провера испуњености препорука претходних ревизија система; планиране ревизије операција у 2022. години и одобрење узорка; представљање будућих планова за нови програмски период 2021 – 2027.

На састанку је покренуто питање удруживања свих програма Интеррег-а, како поступати са различитим оквирима програма, различитим правним окружењем и специфичностима земаља.

Канцеларију за ревизију система управљања средствима Европске уније, представљали су Станојевић Љубинко, директор Канцеларије и Светлана Новаковић, руководилац Групе за ревизију у оквиру области политика регионална и територијална сарадња.

* * *

Одржан пети састанак дијалога о политици управљања јавним финансијама

У Београду је 12.05.2022. године, у просторијама Министарства финансија, одржан пети састанак дијалога о политици управљања јавним финансијама (ПРУЈФ), на коме је представљен Извештај о реализацији ПРУЈФ за 2021. годину.

 Одржан пети састанак дијалога о политици управљања јавним финансијама

На састанку су представљени резултати по појединим областима:

- Посебни Циљ IV: Унапређење примене система интерне финансијске контроле у јавном сектору (Представници Министарства финансија - Сектор-Централна Јединица за хармонизацију);
- Посебни Циљ I: Унапређени капацитети за буџетско планирање и управљање јавним инвестицијама (Представници Министарства финансија Сектор буџета, Сектор за фискалне ризике и Републичког секретаријата за јавне политике);
- Посебни Циљ II: Ефикасно прикупљање и управљање буџетским средствима (Представници Министарства финансија - Пореска управа, Управа царина, Управа за јавни дуг, Управа за дуван и Канцеларије за јавне набавке);
- Посебни Циљ III: Унапређење буџетске дисциплине и транспарентније коришћење јавних средстава : Представници Министарства финансија - Буџетска инспекција, Сектор за управљање средствима ЕУ и Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ.

Најзначајније стратешке резултате Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ, остварене уз подршку Програма реформе управљања јавним финансијама, у оквиру „Мере 3.1 – Формирање базе за јачање институционалних и административних капацитета Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ који омогућују делотворну ревизију система контроле ЕУ“ представио је директор Љубинко Станојевић:

Циљ: „Организациони, технички и административни капацитети - функционалност Канцеларије“ остварен је реконструкцијом додатног пословног простора од 80 м2 и набавком потребне опреме за рад ревизора, тако да су обезбеђени квалитетнији услови рада запослених;Циљ: „Организациони, технички и административни капацитети - функционалност Канцеларије“ остварен је реконструкцијом додатног пословног простора од 80 м2 и набавком потребне опреме за рад ревизора, тако да су обезбеђени квалитетнији услови рада запослених;

 Одржан пети састанак дијалога о политици управљања јавним финансијама
Циљ: „Развијање политике задржавања кадрова како би се осигурали адекватни и стабилни административни капацитети Канцеларије“ остварен је кроз континуирано јачање организационих и људских капацитета, како би спровођење ревизије система контроле ЕУ било ефикасније и ефективније. Након усвајања новог Правилника о систематизацији радних места, захваљујући значајно ојачаним административним капацитетима, постигнут је значајан напредак у раду у току 2021. године, што се може видети на основу показатеља учинка резултата на нивоу ове мере - „Број ревизорских налаза ЕК у односу на број спроведених препорука ревизије“. Остварена је циљана вредност овог показатеља учинка у 2021. години.

<p>У циљу јачања посебних стручних компетенција, у сарадњи са немачким Lexxion Publisher, одржана је оnline радионица „Finalising Programming & Financial Management and Control of EU Funds 2021-2027“ („Завршно програмирање и финансијско управљање и контрола фондова ЕУ 2021-2027“), 23. и 24. фебруара 2021. године. У сарадњи са посебним Одељењем у оквиру Генералног директората за суседску политику и преговоре о проширењу Европске комисије – TAIEX, одржана је online радионица 21. и 22. септембра 2021. године, на тему „Financial Management of the Instrument for Pre-Accession Assistance in Rural Development” („Финансијско управљање инструментом за претприступну помоћ – IPARD Програм“). Циљ радионице је било јачање посебних стручних компетенција, са посебним освртом на ревизију финансијског управ-љања IPARD тела, кроз пружање савета и практичних примера експерата из земље чланице ЕУ. </p>

Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ ће и убудуће спроводити своје стратешке циљеве учешћем у новом Програму реформе управљања јавним финансијама за период 2021-2025. године.

* * *

Спроведена седмодневна Основна обука за интерне ревизоре

Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија, у оквиру својих редовних надлежности и Кампање за већу привлачност професије - интерни ревизор, организовала је Основну обуку за интерне ревизоре, у амфитеатру Министарства финансија. Детаљније на линку: https://www.mfin.gov.rs/aktivnosti/kampanja-za-veu-privlanost-profesije-interni-revizor

Обука је одржана у периоду од 28.02. до 08.03.2022. године у присуству 55 полазника, од којих је један био и представник Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске Уније.

 Спроведена седмодневна Основна обука за интерне ревизоре

У спровођењу обуке, поред предавача из Централне јединице за хармонизацију, учествовао је и директор Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске Уније са следећим теоретским темама: сврха ревизорских извештаја; концепти проневере; специфичности ревизије ИПА фондова, као и практичном темом - Обука за коришћење основних алата интерне ревизије - тема 5: студија случаја – приходи.

 Спроведена седмодневна Основна обука за интерне ревизоре

На овај начин настављена је дугогодишња сарадња Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија и Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске Уније у спровођењу Основне обуке за интерне ревизоре, као и посебне обуке интерних ревизора за ревизију ИПА фондова Европске уније.

* * *

Одржана радионица у Клубу пољопривредника

У оквиру ИПА 2015 пројекта „Јачање капацитета за усклађивање са правним тековина ЕУ у области пољопривреде, руралног развоја, безбедности хране, ветеринарске и фитосанитарне политике“ 20. јануара 2022. године, одржана је у Клубу пољопривредника, Београд, радионица намењена руководећим структурама министарства и других релевантних институција, на којој су представљени, у складу са релевантним прописима ЕУ, улога, задаци, одговорности и неопходна организациона структура будућег „Надлежног органа“. Радионицу је водила експерт Маша Керштајн из словеначког Министарства пољопривреде, шумарства и хране, одговорна особа за Надлежни орган за акредитацију словеначке Платне агенције.

 Одржана радионица у Клубу пољопривредника

Циљеви радионице су:

 • Увод о институционализацији ЕУ
 • Презентација о организационој структури
 • Одређивање послова, одговорности и улога надлежног органа
 • Поређење тренутне ситуације са захтевима у погледу ЕУ интеграција (државе чланице ЕУ)
 • Неопходне одлуке у погледу управљања: оснаживање републичких надлежних органа и њихове надлежности.

Усвајањем  Акционог плана за ПГ 11  од стране  Владе  крајем октобра 2018. (Мерило 1 за отварање преговора у ПГ 11),  а који је достављен ЕК почетком новембра исте године, Република Србија је преузела обавезу оснивања „Надлежног органа“ у складу са правним тековинама ЕУ. У глави 1. Хоризонтална питања – 1.2. Хоризонталне структуре, одељак Сертификационо тело овог плана гласи: „У Републици Србији именовано тело за сертификацију претприступних IPA фондова је Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ (улога Ревизорског тела). Предвиђено је да Канцеларија има и функцију Сертификационог тела за мере ЗПП након приступања.“

 Одржана радионица у Клубу пољопривредника

Радионици су присуствовали и представници Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ:

 • Љубинко Станојевић, директор и
 • Тања Будимир, координатор послова ревизије у Групи за ревизију ИПАРД програма.

Представници Канцеларије за ревизију су активно учествовали у радионици, у складу са својим досадашњим искуством у овој области.

* * *

Одржан 9. радни састанак у Илоку за Програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020

У Илоку, Хрватска је 13. 12. 2021. oдржан 9. радни састанак за Програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020. Сврха састанка је размена искустава између Агенције за ревизију сустава проведбе програма Европске Уније и Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске Уније у ревизији Програма прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020, представљање резултата ревизије система 2021. године; представљање резултата ревизије операција за 7. рачуноводствену годину (2 периода узорковања); пројектоване грешке за 2020/ 2021.; планирање ревизорских активности за 8. рачуноводствену годину (2021/2022).

 Одржан 9. радни састанак у Илоку за Програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020

Састанку су присуствовали:
Невен Шпрље, директор Агенције за ревизију сустава проведбе програма Европске уније (ARPA),
Ана Срдинић - Ковачић, руководилац Одељења Службе за ревизију програма европске територијалне сарадње (ARPA),
Жељко Грибл, руководилац Одељења за ревизију система и ревизију рачуна (ARPA),
Мартина Патрчевић, виша ревизорица Сектора за ревизију структурних инструмената (ARPA),
Станојевић Љубинко, директор Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ,
Светлана Новаковић, руководилац Групе за ревизију у оквиру области политика регионална и територијална сарадња и
Саво Рончевић, руководилац Групе за правне и финансијске послове.

На састанку је такође разматрана нова регулатива за наредни програмски период 2021 – 2027. и очекивања од будуће ревизорске праксе.

* * *

Одржан састанак Групе ревизора за ИПА Програм прекограничне сарадње Србија – Република Северна Македонија

У Београду је 29. октобра 2021. године Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније одржала састанак Групе ревизора за ИПА Програм прекограничне сарадње Србија – Република Северна Македонија.

 Одржан састанак Групе ревизора за ИПА Програм прекограничне сарадње Србија – Република Северна Македонија

На састанку су разматрана следећа актуелна питања:

 • Статус имплементације Програма прекограничне сарадње, изазови у спровођењу Програма, будући планови и програмирање за следећу финансијску перспективу 2021 – 2027;
 • Резултати и ефекти спроведених ревизија система;
 • Резултати процене ризика и припрема ревизорске стратегије за период 2022-2024 године.

Састанку су присуствовали чланови и заменици чланова Групе ревизора за ИПА Програм прекограничне сарадње Србија – Република Северна Македонија, као и представник Министарства европских интеграција - Одсека за подршку руководиоцу оперативне структуре (онлине).

* * *

Одржана Конференција ревизорских тела В4+5 (Вишеградска група) у Будимпешти

У Будимпешти је 14. и 15. октобра 2021. године одржана Конференција ревизорских тела В4+5 (тзв. Вишеградска група) у организацији Генералног директората за ревизију европских фондова Мађарске.

 Одржана Конференција ревизорских тела В4+5 (Вишеградска група) у Будимпешти

Конференцији су присуствовале земље чланице Европске уније: Аустрија, Чешка, Хрватска, Румунија, Словачка, Словенија, Мађарска (домаћин) и Србија, као гост.

 Одржана Конференција ревизорских тела В4+5 (Вишеградска група) у Будимпешти

Конференција је одржана у облику радионица – округлих столова посвећених темама као што су: тржишне цене, управљање неправилностима у програмима европске територијалне сарадње, јавне набавке – повреде процедуре јавне набавке које се односе на кршење забране поделе у партије и исправке које се примењују у ревизорској пракси, опције поједностављених трошкова и добре праксе, искуства у ревизијама Европске комисије и Европског ревизорског суда, поступци валидације, питања везана за примену и ревизију РРФ, припреме за период 2021 – 2027, укључујући специфична питања европске територијалне сарадње, заједнички уговор и груписање, као и припреме за период 2021 – 2027 које се односе на матичне, националне програме. Дискусију на округлим столовима су водили директор и ревизори Генералног директората за ревизију европских фондова Мађарске, уз конструктивно учешће свих представника земаља чланица, укључујући и Србију, као госта и равноправног саговорника.

* * *

Свечано уручење сертификата истражитеља превара у резиденцији САД

У резиденцији америчког амбасадора дана 29. септембра 2021. године одржан је свечани пријем за сертификоване истражитеље превара (CFE). Директор Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ, по позиву америчког амбасадора присуствовао је пријему у знак подршке нашој запосленој мр Милени Милојевић која је успешно положила сва четири испита у поступку сертификације за истражитеља превара. Асоцијација сертификованих истражитеља превара (ACFE) је највећа организација на свету у борби против превара, која обезбеђује едукацију и сертификацију у области превенције и детекције превара.

 Свечано уручење сертификата истражитеља превара у резиденцији САД
 Свечано уручење сертификата истражитеља превара у резиденцији САД

* * *

Одржана заједничка 6. седница IPA и 9. седница TAIB Одбора за праћење

Заједнички састанак Одбора за праћење ИПА и Секторског одбора за праћење I компоненте ИПА (ТАИБ) одржан је 21. јула 2021. године, у online формату.

Састанком су ко-председавали Душан Чаркић, в.д. помоћника министра европских интеграција (у име националног ИПА координатора) и Catherine Wendt, руководилац јединице за Србију у Европској комисији – Генерални директорат за европску суседску политику и проширење (DG NEAR).

 Одржана заједничка 6. седница IPA и 9. седница TAIB Одбора за праћење

На састанку су разматране следеће теме: процес програмирања, укључујући секторски приступ и статус координације донатора; децентрализовани/индиректан систем управљања IPA и хоризонтална питања по директном и индиректном управљању; стратешка евалуација на нивоу земље ЕУ сарадње са Србијом у периоду између 2012-2018; усвајање/одобравање Годишњег плана праћења за 2021. годину и План евалуација за период 2021-2022). На крају састанка донети су детаљни закључци и препоруке по свакој од наведених тема.

Канцеларију за ревизију система управљања средствима Европске уније, представљали су: Љубинко Станојевић, директор Канцеларије; Љиљана Пантић, руководилац Групе за ревизију Националног акционог програма и Јасмина Тошић, координатор Групе за ревизију Националног акционог програма.

* * *

Одржан 8. радни састанак у Илоку за Програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020

У Илоку, Хрватска је 06. 07. 2021. oдржан 8. радни састанак за Програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020. Сврха састанка је размена искустава између Агенције за ревизију сустава проведбе програма Европске Уније и Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске Уније у ревизији Програма прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020., Општи развој програма - статус програма, недавни напредак и планови за 2021-2027; Представљање годишњег извештаја о контроли од стране ЕК и подношење ажуриране стратегије ревизије; Презентација резултата ревизије система 2021. године; Презентација ревизије резултата пословања (1. период узорковања) и Презентација узорка из другог периода за ревизију пословања.

 Одржан 8. радни састанак у Илоку за Програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020

Састанку су присуствовали:

 • Ана Срдинић - Ковачић, руководилац Одељења Службе за ревизију програма европске територијалне сарадње (ARPA),
 • Жељко Грибл, руководилац Одељења за ревизију система и ревизију рачуна (ARPA),
 • Мартина Патрчевић, виша ревизорица Сектора за ревизију структурних инструмената (ARPA),
 • Ђана Петрачија, руководилац Одељења за координацију проведбе програма сарадње у Министарству регионалног развоја и фондова Европске Уније у Републици Хрватској;
 • Петра Лаус, програм менаџер Управљачког тела у Министарству регионалног развоја и фондова Европске Уније у Републици Хрватској;
 • Станојевић Љубинко, директор Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ,
 • Светлана Новаковић, руководилац Групе за ревизију у оквиру области политика регионална и територијална сарадња,
 • Саво Рончевић, руководилац Групе за правне и финансијске послове,
 • Љубомир Ђоровић, координатор послова ревизије,
 • Милена Милојевић, координатор послова ревизије,
 • Љубица Аритоновић, самостални саветник за стручне послове ревизије,
 • Катарина Алексов саветник за послове ревизије и
 • Биљана Остојић, саветник за послове ревизије.

На састанку је још једном потврђен професионални однос ревизора Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ и поверење Агенције за ревизију сустава проведбе програма Европске Уније у квалитет ревизорских налаза.

* * *

Спроведена седмодневна Основна обука за интерне ревизоре

Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија после дуже паузе узроковане пандемијом болести COVID-19, организовала је Основну обуку за интерне ревизоре, у великој сали „Инфраструктуре железнице Србије“. Обука је одржана у периоду од 28. јуна до 6. јула 2021. Године у присуству 62 полазника, од којих је 9 представника Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске Уније.

 Спроведена седмодневна Основна обука за интерне ревизоре

У спровођењу обуке, поред предавача из Централне јединице за хармонизацију, учествовао је и директор Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске Уније са следећим теоретским темама:

 • Ревизија система – теорија и студија случаја;
 • Сврха ревизорских извештаја;
 • Структура извештаја и Планови активности;
 • Специфичности ревизије ИПА фондова, као и практичном темом:
 • Обука за коришћење основних алата интерне ревизије - тема 1: студија случаја – зараде.

На овај начин настављена је дугогодишња сарадња Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија и Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске Уније у спровођењу Основне обуке за интерне ревизоре, као и посебне обуке интерних ревизора за ревизију ИПА фондова Европске уније.

* * *

Одржана 8. Седница ИПАРД II Одбора за праћење

Осма седница ИПАРД II Одбора за праћење одржана је у петак, 11. јуна 2021. године, у сали „Београд”, Палата Србија у Београду. Седница је због тренутне епидемиолошке ситуације организована комбиновано, кроз online укључење на седницу и присуство максимално дозвољеног броја чланова ИПАРД II Одбора за праћење у сали. Поред чланова ИПАРД II Одбора за праћење, седници су присуствовали представници Генералног директората Европске комисије за пољопривреду и рурални развој, Делегације Европске уније у Србији, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства финансија, Министарства за европске интеграције и Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније.

 Одржана 8. Седница ИПАРД II Одбора за праћење

На Осмој седници ИПАРД II Одбора за праћење, чланови су разматрали остварене резултате спровођења ИПАРД подстицаја, а представљени су и резултати Годишњег извештаја о спрово-ђењу ИПАРД II програма за 2020. год. У фокусу заседања је била и припрема ИПАРД III програма.

Канцеларију за ревизију система управљања средствима Европске уније, представљали су Станојевић Љубинко, директор Канцеларије и Саша Ћелић, Руководилац Групе за ревизију ИПАРД Програма.

* * *

Одржана обука ревизора у сарадњи са Удружењем „Интерни ревизор“ из Ужица

На Златибору је, у циљу наставка континуираног усавршавања и едукације овлашћених интерних ревизора у јавном сектору, представљања искустава из праксе извођења интерних ревизија и упознавања за методологијом унапређења рада интерне ревизије, у организацији Удружења „Интерни ревизор“ из Ужица, одржан семинар у периоду од 8. марта до 10. марта 2021. године.

Семинар је обухватио теме као што су: „Припрема и израда Стратегије управљања ризиком“, „follow-up“ ревизије – искуства из праксе, „Методологија извођења IT ревизије“, „Проблеми у функционисању интерне ревизије“, „Безбедност информација са аспекта система интерних контрола“ „Ревизија усклађености финансијског управљања и контроле са законима, подзаконским и интерним актима“ и „Годишње извештавање о систему финансијског управљања и контроле, као и Годишњи извештај о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије за 2020. годину“.

 Одржана обука ревизора у сарадњи са Удружењем „Интерни ревизор“ из Ужица

Канцеларију за ревизију система управљања средствима Европске уније представљали су девет овлашћених интерних ревизора у јавном сектору, који су своја искуства размењивали са осталим учесницима семинара.

* * *

Одржана оnline радионица ревизора у сарадњи са Lexxion Publisher - Berlin

У Београду је, у циљу јачања капацитета Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, у сарадњи са немачким Lexxion Publisher, одржана оnline радионица „Finalising Programming & Financial Management and Control of EU Funds 2021-2027“ („Завршно програмирање и финансијско управљање и контрола фондова ЕУ 2021-2027“) у периоду од 23-24 фебруара 2021. године.

Оnline радионицу су одржали: Olga Guza, заменик директора Одељења за ревизију ЕУ фондова, Министарство финансија Летоније; Alina Ploae, саветник у управљачком телу за ИНТЕРРЕГ ИПА програм прекограничне сарадње Румунија – Србија, Дирекција за европске програме територијалне сарадње, и Bernd Schuh, извршни директор, Аустријски институт за регионалне студије и просторно планирање, Беч, коришћењем апликације „Zoom platform“.

 Одржана оnline радионица ревизора у сарадњи са Lexxion Publisher - Berlin

Радионица је обухватила нови програмски период 2021.- 2027., који уводи значајне промене у финансијској расподели и систему управљања и контроле фондова ЕУ. Наведени стручњаци су помогли разумевање како ће ове новине утицати завршавање и преговарање о оперативним програмима са Европском комисијом, како се модификују оперативни програми током преговарачког процеса и који изазови очекују ревизорска тела у периоду програмирања 2021- 2027.

Радионица је, због поштовања епидемиолошких мера, обухватила све руководиоце група за ревизију у Канцеларији за ревизију система управљања средствима ЕУ.

Наведена обука је предвиђена Годишњим програмом обуке Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ.

* * *

Одржани састанци Групе ревизора за ИПА Програме прекограничне сарадње

У периоду од 24. – 26. новембра 2020., Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније одржала је онлајн (коришћењем апликација „MTeams“ и „Skype“ ) састанке Групе ревизора за ИПА Програме прекограничне сарадње: Србија – Црна Гора, Србија – Република Северна Македонија и Србија – Босна и Херцеговина.

 Одржани састанци Групе ревизора за ИПА Програме прекограничне сарадње

На састанцима су разматрана следећа актуелна питања:

 • Статус имплементације Програма прекограничне сарадње, разматрани су изазови у спровођењу Програма, будући планови и програмирање за следећу финансијску перспективу 2021 – 2027;
 • Измене и допуне Пословника о раду Групе ревизора условљене актуелном епидемиолошком ситуацијом;
 • Резултати и ефекти спроведених ревизија система;
 • Резултати процене ризика и планови за ревизорске активности у следећој години.

Састанцима су присуствовали чланови и заменици чланова Групе ревизора за ИПА Програме прекограничне сарадње: Србија – Црна Гора, Србија – Република Северна Македонија и Србија – Босна и Херцеговина, као и представници Министарства Европских интеграција - Одсекa за подршку руководиоцу оперативне структуре и Министарства финансија – јединице за подршку Националном службенику за одобравање.

* * *

Одржана 7. Седница ИПАРД II Одбора за праћење

Одржана 7. Седница ИПАРД II Одбора за праћење Седма седница ИПАРД II Одбора за праћење одржана је у петак, 30. октобра 2020. године, у хотелу „Мона Плаза” у Београду. Услед тренутне епидемиолошке ситуације, седница је организована кроз онлајн укључење и присуство максимално дозвољеног броја чланова ИПАРД II Одбора за праћење у сали.

Поред чланова ИПАРД II Одбора за праћење, седници су присуствовали представници Генералног директората Европске комисије за пољопривреду и рурални развој, Делегације Европске уније у Србији, Министарства финансија, Министарства за европске интеграције и Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније.

 Одржана 7. Седница ИПАРД II Одбора за праћење

Канцеларију за ревизију система управљања средствима Европске уније, представљали су Станојевић Љубинко, директор Канцеларије и Саша Ћелић, Руководилац Групе за ревизију ИПАРД Програма, који су представили актуелну ситуацију и текуће активности Канцеларије у спровођењу ревизије ИПАРД II Програма претприступне помоћи за рурални развој Републике Србије за период 2014 - 2020. године.

* * *

Проширење пословног простора

Крајем септембра 2020. завршени су радови на реконструкцији и проширењу пословног простора Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ, финансирани из буџета Републике Србије за 2020. годину, у вредности од 4.791.557,00 динара без ПДВ-а.

 Проширење пословног простора

Програмом за реформу јавних финансија предвиђена је активност: „Реконструкција и проширење капацитета радног простора у циљу стварања техничких услова за пријем нових кадрова и развој административних капацитета Канцеларије“, у оквиру Стуба - Делотворна финансијска контрола – Мере „Додатно јачање законодавног оквира, институционалних и оперативних капацитета Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске Уније“.

 Проширење пословног простора

Проширењем капацитета радног простора за 80м2 створени су услови за несметан рад Канцеларије, предвиђени Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 и Инструкцијом о организацији радних процеса у органима државне управе и службама Владе у примени мера заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања.

 Проширење пословног простора
 Проширење пословног простора

* * *

Одржан радни састанак у Илоку за Програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020

У Илоку је 09. 06. 2020. одржан радни састанак за Програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020.

 Одржан радни састанак у Илоку за Програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020и

Сврха састанка је размена искустава између Агенције за ревизију сустава проведбе програма Европске Уније и Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске Уније у ревизији Програма прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020., усвајање јединствене ревизијске методологије за ревизију система и припрема ревизијске методологије за јединствени приступ у ревизији операција. Састанак је такође послужио и као форум за расправу о тренутном стању спровођења ревизије операција, усаглашавању планова за другу фазу ревизије операција и тренутном стању у ревизији система.

Састанку су присуствовали: 
- Невен Шпрље, директор Агенције за ревизију сустава проведбе програма Европске Уније (ARPA),
- Звонко Ширић, руководилац Службе за ревизију програма европске територијалне сарадње (ARPA),
- Жељко Грибл, руководилац Одељења за ревизију система и ревизију рачуна (ARPA),
- Мартина Патрчевић, виша ревизорица Одељења за ревизију система и ревизију рачуна (ARPA),
- Станојевић Љубинко, директор Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ,
- Слободан Карановић, заменик директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ,
- Светлана Новаковић, руководилац Групе за ревизију у оквиру области политика регионална и територијална сарадња,
- Саво Рончевић, руководилац Групе за правне и финансијске послове,
- Јелена Тадић, координатор послова ревизије,
- Љубомир Ђоровић, координатор послова ревизије,
- Бранислав Медаковић, координатор послова ревизије и
- Ксенија Шулубурић, млађи саветник за стручну подршку ревизији.
На састанку је још једном потврђен професионални однос ревизора Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ и поверење Агенције за ревизију сустава проведбе програма Европске Уније у квалитет ревизорских налаза.

* * *

Потписан Протокол о сарадњи

У Београду је, у циљу јачања ефикасног и делотворног извршавања послова у поступку спровођења Инструмента претприступне помоћи у области подршке „Пољопривреда и рурални развој” (ИПАРД), дана 19. јуна 2020. потписан протокол о сарадњи између Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ, ( Ревизорско тело), Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Сектора за рурални развој, Одељења за рурални развој, ( Управљачко тело) и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за аграрна плаћања, ( ИПАРД агенција).

 Потписан Протокол о сарадњи

Протокол о сарадњи између Ревизорског тела система управљања средствима ЕУ, Управљачког тела и ИПАРД агенције потписали су: Љубинко Станојевић, директор Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ, Јасмина Миљковић шеф Управљачког тела, начелник Одељења за рурални развој у оквиру Сектора за рурални развој Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Биљана Петровић, вршилац дужности директора Управе за аграрна плаћања у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Сврха овог протокола о сарадњи је да дефинише међусобне односе и пословну сарадњу између Ревизорског тела, Управљачког тела и ИПАРД агенције у поступку спровођења Инструмента претприступне помоћи у области подршке „Пољопривреда и рурални развој” (ИПАРД), као и да се обезбеди потпуна међусобна сарадња и омогући Ревизорском телу да извршава своје задатке у роковима утврђеним Законом о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) и Споразумом између Владе Републике Србије и Европске комисије којим се утврђују правила за управљање и спровођење финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру Инструмената за претприступну помоћ за област политике „Пољопривреда и рурални развој" (ИПАРД).

Потписивањем Протокола о сарадњи извршена је још једна од препорука Генералног директората за пољопривреду и рурални развој Европске комисије из 2016.

* * *

Одржана оnline радионица ревизора у сарадњи са ГИЗ-ом

У Београду је, у циљу јачања капацитета Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, у сарадњи са пројектом Подршка реформи јавне управе, који се спроводи у оквиру немачко-српске развојне сарадње од стране немачке организације ГИЗ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), одржана оnline радионица „Подршка преговарачком поглављу 32-финансијска контрола у јачању капацитета српскe Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ, у погледу ревизије структурних и инвестиционих фондова ЕУ” у периоду од 14. маја до 15. маја 2020. године. Оnline радионицу је одржао dr. Balázs Dencső, генерални директор Генералног директората за ревизију европских фондова у Мађарској, коришћењем апликације „Microsoft Teams Meeting“, уз стриктно придржавање „Инструкције о организацији радних процеса у органима државне управе и служби Владе у примени мерa заштите од заразне болести covid-19 након укидања ванредног стања“, док још трају епидемиолошке мере.

Радионица је обухватила практична искуства Генералног директората за ревизију европских фондова у Мађарској у ревизији ESI фодова и промене у нацрту регулативе за период 2021 – 2027.

Радионица је обухватила све запослене у Канцеларији за ревизију система управљања средствима ЕУ, који се баве ревизијом, као и заинтересоване представнике Министарства европских интеграција.

Наведена обука је предвиђена Годишњим програмом обуке Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ и Програмом реформе управљања јавним финансијама 2016-2020.

* * *

Трилатерални састанак Групе ревизора за програме прекограничне сарадње Румунија – Србија и Мађарска – Србија

 Трилатерални састанак Групе ревизора за програме прекограничне сарадње Румунија – Србија и Мађарска – Србија

У Београду је, у просторијама Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, дана 24. фебруара 2020. године, одржан трилатерални састанак Група ревизора за програме прекограничне сарадње ИПА 2014-2020 - Румунија – Србија и Мађарска – Србија.

У првом преподневном термину одржан је VIII састанак Групе ревизора за програм прекограничне сарадње Румунија – Србија, коме су присуствовали:

 • Lucian Dan Vladsecu, председник Ревизорског тела у оквиру Рачунског суда Румуније;
 • Florin Tunaru, потпредседник Ревизорског тела у оквиру Рачунског суда Румуније и
 • Iulian MISERCIU, директор Дирекције за ревизију FEDR у оквиру Ревизорског тела.

На састанку су размотрене измене ревизорске стратегије, резултати ревизије система и ревизије операција за 2019. годину, годишњи ревизорски извештај за 2019. годину и Годишње ревизорско мишљење за 2019. годину, као и планови ревизије за 2020. годину. У току састанка испољен је висок ниво поверења Ревизорског тела Румуније у капацитете и квалитет рада Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, као и будућа тесна сарадња у обављању предстојећих задатака.

 Трилатерални састанак Групе ревизора за програме прекограничне сарадње Румунија – Србија и Мађарска – Србија

 

У другом поподневном термину одржан је III састанак Групе ревизора за програм прекограничне сарадње Мађарска – Србија, коме су присуствовали:

 • dr. Balázs Dencső, генерални директор Генералног директората за ревизију европских фондова;
 • Dr. Marianna Miklós-Molnár, заменик генералног директора и
 • Riskó Ágnes, директор.

На састанку су размотрене измене ревизорске стратегије, резултати ревизије система и ревизије операција за 2019. годину, годишњи ревизорски извештај за 2019. годину и Годишње ревизорско мишљење за 2019. годину, као и планови ревизије за 2020. годину. Осим тога, представљени су и будући изазови и улоге ревизорских тела у наредном програмском периоду 2021-2027.

Канцеларију за ревизију система управљања средствима Европске уније на овим састанцима представљали су:

 • Станојевић Љубинко, директор,
 • Слободан Карановић, заменик директора и
 • Светлана Новаковић, Руководилац Групе за ревизију у оквиру области политика Регионална и територијална сарадња.

* * *

TAIEX експертска мисија о припреми и примени Програма обезбеђења и унапређења квалитета интерне ревизије

У Београду је, у просторијама Управе за аграрна плаћања, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Групе за интерну ревизију Управе за аграрна плаћања, у сарадњи са посебним Одељењем у оквиру Генералног директората за суседску политику и преговоре о проширењу Европске комисије – TAIEX, у периоду од 27- 31. јануара 2020. године, спроведена Експертска мисија о припреми и примени Програма обезбеђења и унапређења квалитета интерне ревизије.

Циљ експертске мисије био је да ојача знање интерних ревизора у Управи за аграрна плаћања о припреми и примени Програма обезбеђења и унапређења квалитета интерне ревизије (ПОУК), имајући у виду чињеницу да Група за интерну ревизију нема довољно практично искуство у припреми и примени ПОУК-а.

 TAIEX експертска мисија о припреми и примени Програма обезбеђења и унапређења квалитета интерне ревизије

Експертској мисији, осим запослених из Групе за интерну ревизију Управе за аграрна плаћања, присуствовали су и интерни ревизори из: Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства финансија, Службе за интерну ревизију Града Београда, као и седморо овлашћених интерних ревизора у јавном сектору Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније.

ПОУК је развијена методологија за текуће и периодичне процене, која се састоји од свеобухватних процеса, континуираног надзора и тестирања интерне ревизије и саветодавних услуга, периодичних потврда усаглашености са дефиницијом интерне ревизије, етичким кодексом и стандардима. Ово такође укључује текућа мерења и анализе начина мерења перформанси, нпр. реализација плана интерне ревизије, време циклуса, прихваћене препоруке и задовољство корисника. Методологија је усклађена са Међународним стандардима за професионалну праксу интерне ревизије.

* * *

Студијска посета Ревизорског тела Албаније

У оквиру јачања Мреже ревизорских тела ИПА земаља, у Београду је од 20. – 24. јануара 2020. године у студијској посети Канцеларији за ревизију система управљања средствима ЕУ боравила петочлана делегација Агенцијe за ревизију програма помоћи акредитованих од стране ЕУ из Албаније. Циљ посете била је размена искустава у области изградње административних капацитета, начину обављања ревизије и практичној примени софтвера за ревизију ЕУ пројеката и управљање документима „Auditdoc“. Чланови делегације Ревизорског тела Албаније имали су прилику да користе софтвер за практичну примену у појединим фазама ревизије – планирање, теренски рад и извештавање. Руководиоци група за ревизију Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ су колегиницама и колегама ревизорима из Агенцијe за ревизију програма помоћи акредитованих од стране ЕУ објаснили предности примене софтвера за лакше и бржe обављање ревизорских активности. Делегација Ревизорског тела Албаније се захвалила на новостеченим искуствима и пријатељској атмосфери у Канцеларији за ревизију система управљања средствима ЕУ, у току студијске посете.

 Студијска посета Ревизорског тела Албаније

* * *

Одржан семинар у организацији ДГ НЕАР

У циљу јачања капацитета Ревизорских тела за програме Инструмента претприступне помоћи (ИПА), у Загребу је од 22. до 24. октобра 2019. године одржан семинар у организацији Генералног директората за суседство и преговоре о проширењу Европске комисије (Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations - DG NEAR). Семинар су похађали представници ревизорских тела из Црне Горе, Македоније, Албаније, Турске и Србије.

 Одржан семинар у организацији ДГ НЕАР

Главна тема семинара била је ревизија уговора о радовима:

- Превентивна улога Ревизорских тела

- Ревизија фазе имплементације уговора о радовима

- Подручја ревизије за време ревизије операција

- FIDIC Red and Yellow Book,

- Процедура јавних набавки (уговори о извођењу радова) за : грађевинске, занатске и радове на инсталацијама на изградњи смештајних објеката, извођење радова на изградњи канализације, изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода, надзор радова на санацији депоније, доградња постојећег постројења за производњу питке воде двостепеним системом филтрације, грађевински, занатски, инсталатерски радови, уградња опреме на изградњи смештајних објеката у оквиру студентског кампуса.

 Одржан семинар у организацији ДГ НЕАР

Обзиром да је семинар предвиђао комбинацију теоријског и практичног рада организована је верификација стечених знања на лицу места, где су учесници семинара реализовали у два дана практичан обилазак степена довршености радова на два градилишта: Загребачки ротор и Центар за развој иновативних технологија.

 Одржан семинар у организацији ДГ НЕАР

Семинар је такође послужио као прилика за размену искустава и знања ревизорских тела.

 Одржан семинар у организацији ДГ НЕАР

* * *

Одржана обука ревизора у сарадњи са ГИЗ-ом

У Вршцу је, у циљу јачања капацитета Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, у сарадњи са пројектом Подршка реформи јавне управе, који се спроводи у оквиру немачко-српске развојне сарадње од стране немачке организације ГИЗ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), одржана обука „Меке вештине за ревизоре“ у периоду од 23. септембра до 26. септембра 2019. године.

Обука је обухватила области као што су невербална комуникација - интерпретација говора тела и вештине израза лица у односу ревизор-клијент, манипулације у пословној комуникацији, очување критичког мишљења и професионалног интегритета ревизора, интерну комуникацију и подстицање позитивног окружења и ефективно вођење састанака.

Наведена обука је предвиђена Годишњим програмом обуке Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније.

 Одржана обука ревизора у сарадњи са ГИЗ-ом

* * *

Годишњи састанак ИПА ревизорских тела

У Валони, Aлбанија, од 3. до 4. јула 2019. године одржан је годишњи семинар ревизорских тела за програме Инструмента претприступне помоћи (ИПА). Организатор семинара било је ревизорско тело Албаније а тема семинара била је јачање сарадње ревизорских тела ИПА земаља. Семинар су похађали представници ревизорских тела из Црне Горе, Македоније, Албаније, Турске и Србије.

У оквиру семинара презентовани су начини организације и функционисање ревизорских тела као и искуства и научене лекције у поступцима ревизије спроведеним у ИПА земљама у претходном периоду. Представници Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније на семинару су одржали три предавања на теме: „Успостављање, правни оквир и улога Канцеларије“, „Ревизије спроведене у 2018. и 2019. години“ и „Софтвер за ревизију и управљање документацијом“.

 Годишњи састанак ИПА ревизорских тела

* * *

TAIEX експертска мисија: ФИДИК уговори

У Београду је у просторијама Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ у периоду од 13. до 14. јуна 2019. године успешно одржанa експертска мисија на тему „ФИДИК уговори“. Циљ експертске мисије био је јачање капацитета Канцеларије у погледу квалитета обављања ревизије инфраструктурних пројеката, који захтевају специфична знања о ФИДИК уговорима. Мисија је реализована кроз предавање и практичне примере експерата из земље чланице ЕУ.

 TAIEX експертска мисија: ФИДИК уговори

Експертска мисија одржана је у организацији посебног Одељења у оквиру Генералног директората за суседску политику и преговоре о проширењу Европске комисије – TAIEX. Експерти који су спровели мисију били су из суседне земље чланице ЕУ, Републике Хрватске. Обука је обухватила већину запослених у Канцеларији за ревизију система управљања средствима ЕУ, који се баве ревизијом, представнике Министарства Финансија – Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, као и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за аграрна плаћања.

 TAIEX експертска мисија: ФИДИК уговори

* * *

Софтвер за ревизију и руковање документима у фази продукције

Софтвер за ревизију и руковање документима ушао је у своју финалну фазу, фазу продукције. Софтвер је набављен за потребе Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, као део пројекта техничке помоћи, а који финансира Европска унија.

Коначни предуслов за покретање је испуњен након што је Канцеларија потписала протокол о сарадњи са Државним дата центром Канцеларије за информационе технологије и еелектронску управу у децембру прошле године. Протокол, који су потписали директор Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ и директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, Љубинко Станојевић и проф. др Михаило Јовановић, омогућио је премештање нове опреме и новог софтвера, финансираних из средстава Европске уније, у Државни дата центар. Канцеларија је тако постала петнаести корисник Државног дата центра, централне локације за кључне информационе и комуникационе инфраструктуре Републике Србије, који је по техничким и сигурносним стандардима један од најмодернијих центара у региону.

Нови софтвер ће омогућити виши ниво интеграције, делотворности и ефикасности активности Канцеларије за ревизију.

 Софтвер за ревизију и руковање документима у фази продукције

* * *

TAIEX експертска мисија за унапређење система контроле квалитета и уверавање

У Београду је у просторијама Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ у периоду од 17. до 18. јануара 2019. године успешно одржанa експертска мисија на тему „Обезбеђење и контрола квалитета“. Циљ експертске мисије био је јачање административних капацитета Канцеларије у погледу квалитета обављања ревизије и његове контроле, а тиме и даље унапређење успостављеног система контроле квалитета. Мисија је реализована кроз предавање и практичне примере експерта из земље чланице ЕУ.

Експертска мисија одржана је у организацији посебног Одељења у оквиру Генералног директората за суседску политику и преговоре о проширењу Европске комисије – TAIEX. Експерт који је спровео мисију био из је суседне земље чланице ЕУ, Републике Хрватске. Ова обука обухватила је већину запослених у Канцеларији за ревизију система управљања средствима ЕУ, који се баве ревизијом.

* * *

Учешће представника Kанцеларије за ревизију система управљања ЕУ фондова на конференцији ФИНИЗ 2018

Дана, 7. децембра 2018. године, Директор Kанцеларије за ревизију система управљања ЕУ фондова учествовао је на Међународној научној конференцији ФИНИЗ 2018 под називом „Улога финансијског и нефинансијског извештавања у одговорном пословању”. Kанцеларија за ревизију система управљања ЕУ фондова је један од пријатеља конференције ФИНИЗ. Kонференцију која је одржана под покровитељством Универзитета Сингидунум у Београду, отворио је проф. др Милован Станишић, председник Универзитета Сингидунум. Уводно излагање одржао др Душко Пејовић, председник, генерални државни ревизор, Државна ревизорска институција.

 Учешће представника Kанцеларије за ревизију система управљања ЕУ фондова на конференцији ФИНИЗ 2018

* * *

Одржана друга конференција OLAF - ISES у Београду

У Београду је 21. септембра 2018. године одржанa друга конференција Европске службе за сузбијање превара (European Anti-Fraud Office - OLAF) у организацији ISES у просторијама Информационог центра Европске уније (EUIC). Тема конференције била је Откривање, поступање, унапређење знања у циљу спречавања превара и неправилности у међународној сарадњи и развојним пројектима (IPA и ENI).

Излагање на конференцији одржали су представник Европске службе за сузбијање превара, Clemens Kreith; руководилац Одељења за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније (AFCOS) у оквиру Министарства финансија Републике Србије, Јелена Седлачек; директор Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, Љубинко Станојевић и руководилац Групе за ревизију, Светлана Новаковић; представници Одељења за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније Италије, Francesco Attardi и Ugo Liberatore; представник Европског Суда ревизора, Jorge Guevara Lopez; као и представник ревизорске куће Moore Stephens, Roberto Russo. Након сваког излагања, учесници су дискутовали о отвореним питањима.

Конференцији су присуствовали представници националних канцеларија AFCOS-a и чланови Група ревизора за (IPA) програме: Србија- Босна и Херцеговина, Србија - Црна Гора и Србија – БЈР Македонија, у којима је Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније водеће ревизорско тело.

На конференцији су искуство Канцеларије у откривању и поступању са преварама и неправилностима, приликом спровођења ревизије пројеката финансираних средствима Европске уније, представили директор Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, Љубинко Станојевић и руководилац Групе за ревизију у оквиру области политика регионална и територијална сарадња, Светлана Новаковић.

 Одржана друга конференција OLAF - ISES у Београду

* * *

Одржана експертска мисија у Београду у организацији TAIEX

У Београду је у просторијама Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ од 02. до 06. јула 2018. године успешно одржанa експертска мисија на тему Финансијско управљање – IPARD специфичности. Циљ експертске мисије био је јачање административних капацитета Канцеларије у ревизији финансијског управљања средствима ЕУ, са посебним освртом на ревизију финансијског управљања IPARD тела, кроз пружање савета и практичне примере експерта из земље чланице ЕУ.

Експертска мисија одржана је у организацији посебног Одељења у оквиру Генералног директората за суседску политику и преговоре о проширењу Европске комисије – TAIEX. Мисију је спровела експерткиња из суседне земље чланице ЕУ, Републике Хрватске. Поред запослених у Канцеларији, мисији су присуствовали и представници интерне ревизије IPARD тела Републике Србије.

 Одржана експертска мисија у Београду у организацији TAIEX

* * *

Одржан семинар ревизорских тела ИПА у Загребу у организацији DG NEAR

У Загребу је од 29. до 31. маја 2018. године одржан семинар ревизорских тела за програме Инструмента претприступне помоћи (ИПА). Организатор семинара је био DG NEAR Европске комисије, а један од предавача је био и представник Европског ревизорског суда. Семинар су похађали представници ревизорских тела из Црне Горе, Македоније, Албаније, Турске и Србије.

Главне теме семинара су биле интерна контрола, COSO оквир интерне контроле и узорковање, док је на тему ревизије система одржана и радионица. Семинар је такође послужио као прилика за размену искустава и знања ревизорских тела. Представници DG NEAR су посебно похвалили Канцеларију за ревизију система управљања средствима ЕУ, истакавши да ће се, у складу са вештинама и искуством наших ревизора, убудуће више ослањати на наш рад.

 Одржан семинар ревизорских тела ИПА у Загребу у организацији DG NEAR

* * *

У Скопљу одржана радионица ТАИЕX

У Скопљу је 24. и 25. октобра 2017. године одржана TAIEX радионица за више земаља на тему изазова које доноси ИПА II и јачање мреже националних ревизорских тела. Циљ радионице били су размена најбоље праксе и искуства са ревизијом ИПА фондова.

Радионица је одржана у сарадњи са ревизорским телом Македоније, а присуствовали су јој и представници Делегације ЕУ, DG NEAR, као и регионалних ревизорских тела. Представнике Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ Републике Србије предводио је њен директор, Љубинко Станојевиц, који је представио наша искуства у спровођењу ревизије Инструмента претприступне помоћи.

 У Скопљу одржана радионица ТАИЕX У Скопљу одржана радионица ТАИЕX

* * *

Одржана радионица у Гложану

Дана 12.10.2017. године, ревизори Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније присуствовали су радионици ревизора Европске комисије на пројекту „Development of Innovative Chocolate Products Fortified with Bioactive Compounds”, Eugen Chocolate d.o.o., место Гложан, Јужнобачки округ, Војводина.

Теренској посети (радионици), такође су присуствовали и представници следећих институција: Фонд за иновациону делатност; Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске Уније (CFCU) као и Сектор за управљање средствима Европске Уније (НАО СО и Национални Фонд); Министарство за европске интеграције – Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи (НИПАК ТС); Министарство просвете, науке и технолошког развоја – Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције (ИПА јединица).

 Одржана радионица у Гложану

* * *

Одржана друга седница Одбора за праћење ИПАРД II програма

У Београду је 3. октобра 2017. године одржана друга седница Одбора за праћење имплементације претприступног програма за рурални развој ИПАРД II, који се односи на период 2014-2020. Између осталог, на седници је речено да ће ревизори Европске комисије спровести финалну ревизију оперативне инфраструктуре у другој половини новембра, након чега би Србија могла да добије зелено светло за почетак реализације ИПАРД средстава у износу од 175 милиона евра. Након тога би уследио први позив за коришћење ових средстава за пољопривреднике.

Осим чланова овог тела, седници су присуствовали и представници Генералног директората Европске комисије за пољопривреду и рурални развој, Делегације ЕУ у Србији, Министарства за ЕУ интеграције, као и наше Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, испред које је заменик директора, Слободан Карановић, присутне упознао са улогом Ревизорског тела у наредном периоду.

 Одржана друга седница Одбора за праћење ИПАРД II програма

* * *

Посета делегације Одбора за буџетску контролу Европског парламента

Делегација Одбора за буџетску контролу Европског парламента (CONT) посетила је Републику Србију 17. јула 2017. године. Циљ посете је било уверавање да су средства Европске Уније за претприступну помоћ (IPA) утрошена ефикасно и делотворно, и то кроз неколико пројеката. Између осталих, у ту сврху изабран је и пројекат „Подршка изградњи капацитета ревизорског тела“.

Директор Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније Љубинко Станојевић укратко је представио делатност Канцеларије, циљеве и буџет пројекта, резултате и исходе, као и будуће потребе за финансирањем даљег унапређења капацитета. Након излагања, директор Канцеларије одговарао је на питања Дерека Вона, шефа делегације и  Мартине Длабајове, потпредседнице Одбора за буџетску контролу. Закључак господина Вона био је да је у Србији учињен велики напредак када су у питању ефикасност и делотворност успостављених структура за планирање и реализацију IPA фондова и позитивно оценио планове за одржавање административних капацитета у овој области.

Посета делегације Одбора за буџетску контролу Европског парламента

* * *

Први састанак Групе ревизора за Програм прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина 2014-2020

У Београду, 13. октобра 2016. године одржан је први састанак Групе ревизора за Програм прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина 2014-2020.

На састанку се разговарало о тренутном статусу Програма и разматрана су правила групе ревизора и ревизорска стратегија за програмски период 2014-2020.

 

* * *

Први састанак Групе ревизора за Програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора 2014-2020

У Београду, 28. септембра 2016. године одржан је први састанак Групе ревизора за Програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора 2014-2020.

На састанку се разговарало о тренутном статусу Програма и разматрана су правила групе ревизора и ревизорска стратегија за програмски период 2014-2020.

* * *

Студијска посета Литванији

Као део пројекта „Подршка изградњи капацитета Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ“, наши су ревизори посетили своје литванске колеге у периоду од 28. јуна до 2. јула 2016. године.

Запослени Националне канцеларије за ревизију Литваније представили су своју канцеларију и са представницима наше Канцеларије поделили искуства и добру праксу у организовању и спровођењу ревизије. Посебна пажња је посвећена темама као што су планирање ревизије, алати и методологија ревизијског процеса, методологија узорковања, стручни развој ревизија и сарадња са Европском комисијом. Поред тога, одржане су и радионице са представницима Националне агенције за плаћања и Министарства пољопривреде.

Студијска посета Литванији Студијска посета Литванији Студијска посета Литванији

* * *

Семинар ревизорских тела одржан у Берову, Македонија

Генерални директорат за суседску политику и проширење (DG NEAR) Европске комисије организовао је у Берову, Македонија, семинар намењен ревизорским телима и телима за подршку Националном службенику за одобравање. Семинару, чији је циљ био давање смерница везано за процес поверавања за ИПА ИИ, присуствовали су представници ових тела из Србије, Црне Горе, Македоније, Албаније и Турске.

Семинар је одржан од 22. до 25. фебруара 2016. године.

Семинар ревизорских тела одржан у Берову Семинар ревизорских тела одржан у Берову

* * *

Одржана прва седница Одбора за праћење ИПАРД II програма

У Београду је 11. фебруара 2016. године одржана прва седница Одбора за праћење ИПАРД II програма – програма намењеног руралном развоју, који се финансира из претприступних фондова Европске уније, а који се односи на период 2014-2020. Седници, коју је отворила министар пољопривреде и заштите животне средине др Богосављевић-Бошковић, присуствовао је и директор Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, Слободан Карановић. Господин Карановић је присутне упознао са претходним и тренутним активностима на подизању административних капацитета и реинституционализацији Канцеларије, као и плановима за будући рад на ревизији ИПАРД II програма.

Очекује се да ће се процес акредитације државних институција везано за ИПАРД II програм завршити током прве половине 2016. године.

Одржана прва седница Одбора за праћење ИПАРД II програма Одржана прва седница Одбора за праћење ИПАРД II програма Одржана прва седница Одбора за праћење ИПАРД II програма Одржана прва седница Одбора за праћење ИПАРД II програма

* * *

У Будимпешти одржан годишњи састанак Групе ревизора за Програм прекограничне сарадње Србија-Мађарска

У Будимпешти је 10. фебруара 2016. године одржан годишњи састанак Групе ревизора за Програм прекограничне сарадње Србија – Мађарска 2007-2013, којем су присуствовали и ревизори Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније.

На састанку се разговарало о тренутном статусу Програма прекограничне сарадње Србија-Мађарска 2007-2013, као и ревизорској стратегији за овај програм за програмски период 2014-2020.

* * *

 

Представници Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније посетили су у јулу ове године Брисел и Луксембург, у оквиру пројекта „Подршка изградњи капацитета Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ“. Током ове студијске посете, наше колеге су посетиле седиште Европске комисије, као и Европски ревизорски суд, који у свом Журналу о томе извештава у следећем чланку.